SCHORSEN & VERWIJDEREN 

De directeur van de school kan een leerling schorsen wanneer er sprake is van een situatie die de dagelijkse gang van zaken op school ernstig verstoort en waarbij de veiligheid van de leerlingen en/of het personeel in het geding is.

Er wordt op een terughoudende wijze gebruik gemaakt van het middel tot schorsing. Een leerling kan worden geschorst voor een periode van ten hoogste één week en de ouders worden zowel mondeling als schriftelijk van de schorsing in kennis gesteld.

Als de ouder/verzorger het niet eens is met de schorsing dan kan daartegen bezwaar aangetekend worden.

Tevens is het voor de directeur van de school mogelijk om aan het schoolbestuur voor te stellen een leerling van de school te verwijderen.

Alvorens tot verwijdering wordt overgegaan, worden zowel de ouders als de betrokkenen van de school (w.o. de groepsleerkracht) door het schoolbestuur gehoord. Een definitieve verwijdering vindt eerst plaats nadat een andere school bereid is gevonden de leerling toe te laten. De ouders worden zowel mondeling als schriftelijk in kennis gesteld van de verwijdering.

Als de ouders het niet eens zijn met de verwijdering dan is het mogelijk om het besluit, ter toetsing, voor te leggen aan een onafhankelijke commissie te weten de Geschillencommissie Passend Onderwijs. Het is eveneens mogelijk om bezwaar aan te tekenen bij het schoolbestuur.

Klik hier voor het protocol schorsing en verwijdering