Steunpunt voorschool

Steunpunt Voorschool

Het Steunpunt Voorschool is ontstaan vanuit de behoefte om de overgang van de voorschool (peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf) naar de basisschool soepeler te laten verlopen voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften.

Waarom is het Steunpunt Voorschool er?

Om uw kind de optimale start te geven binnen het basisonderwijs is het van belang om vroegtijdig te signaleren of uw kind extra ondersteuning nodig heeft en hoe dit er dan uit zou moeten zien. Wanneer voorschoolse begeleiders en/of pedagogisch medewerkers en u zich zorgen maken over uw kind met betrekking tot de overgang naar het onderwijs, kan het Steunpunt Voorschool worden ingeschakeld. Dit Steunpunt bestaat uit orthopedagogen/schoolpsychologen van de verschillende schoolbesturen in Enschede.

Bij het Steunpunt Voorschool kunt u, samen met de voorschoolse instantie, uw vragen en bevindingen delen, zodat er bekeken kan worden welke ondersteuning uw kind nodig heeft en welke school hier het beste bij kan aansluiten. Dit met als doel dat uw kind in een zo vroeg mogelijk stadium passend onderwijs krijgt. 

De aanmelding

Om een beroep te kunnen doen op het Steunpunt Voorschool, vult de voorschoolse instantie samen met u als ouders het aanmeldformulier in. In dit aanmeldformulier kunt u aangegeven wat:
– De ondersteuningsvraag is;
– Hoe de ontwikkeling van uw kind tot nu toe is verlopen;
– Welke bijzonderheden in de ontwikkeling worden gesignaleerd thuis en/of op de voorschoolse instantie.

Vervolgstappen

Vervolgens wordt er door één van de orthopedagogen/schoolpsychologen van het Steunpunt Voorschool contact gelegd met de voorschoolse instantie om een afspraak te plannen voor een observatie op (de groep van) de voorschoolse instantie en een gesprek met u als ouders en de voorschoolse begeleider.

Advies

De bevindingen vanuit de observatie in combinatie met de informatie van de voorschoolse instantie, u en eventueel andere betrokkenen, worden besproken en gecombineerd tot een onderwijsadvies dat met u wordt besproken.

Het is vervolgens aan u als ouders om uw kind aan te melden bij de school. Wanneer het plaatsing op een speciale school (speciale basisschool of school voor speciaal onderwijs) betreft, dient een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd te worden. Dit is een beschikking die nodig is om een kind te kunnen aanmelden bij een speciale vorm van (basis)onderwijs. Het Steunpunt Voorschool ondersteunt u als ouders bij de procedure van het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring.