LEERPLICHT 

Leerplicht
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs en moeten zich kunnen voorbereiden op de maatschappij en arbeidsmarkt. In ons land gelden de leer- en kwalificatieplicht. Dit betekent dat jongeren van 5 tot 18 jaar naar school moeten tot zij een startkwalificatie hebben gehaald: een havodiploma, vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger. De overheid ziet toe op de handhaving.

Leerplicht begint bij 5 jaar
Uw kind is leerplichtig als het 5 jaar is. Uw kind moet naar school vanaf de eerste dag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden. Als uw kind bijvoorbeeld in oktober 5 jaar wordt, moet het op 1 november van dat jaar naar school. 

Leerlingen van 4 jaar niet leerplichtig
De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Leerlingen van 4 jaar vallen niet onder de leerplicht, ook niet wanneer ze zijn ingeschreven op een basisschool. U bent niet strafbaar als u uw 4-jarige kind thuis houdt. De leerplichtambtenaar kan hier niet tegen optreden. Het is wel verstandig contact op te nemen met de school als u uw kind een dag thuis wilt houden.

Geoorloofd schoolverzuim
Alle kinderen en jongeren in Nederland zijn verplicht om naar school te gaan. Soms is er een reden waarom ze (tijdelijk) niet naar school hoeven, bijvoorbeeld ziekte of verplichtingen die voortvloeien uit geloofsovertuiging of levensovertuiging. 

Vrijstelling van schoolbezoek
Andere voorbeelden wanneer een leerling niet naar school hoeft zijn:

  • een religieuze feestdag; 
  • een huwelijk; 
  • een begrafenis. 

Om hiervoor vrij te krijgen moeten de ouders een vrijstelling van schoolbezoek aanvragen bij de schooldirecteur. Deze beoordeelt of er een gegronde reden is voor verzuim. Als een leerling verzuimt zonder dat hiervoor een geldige reden is, of als dit niet met de school is overlegd, zijn de ouders van de leerling strafbaar. 

Ongeoorloofd schoolverzuim
Als een leerling van de basisschool te vaak verzuimt, waarschuwt de school de leerplichtambtenaar. Die zoekt vervolgens uit waarom een kind niet op school is verschenen.