Aanbod Steunpunt O&K

De school is in eerste instantie verantwoordelijk voor het bieden van goed onderwijs. Vanuit het Steunpunt kan er ondersteuning plaatsvinden op 3 verschillende niveaus (groen, geel en rood).

Op niveau 1 (het groene basisaanbod) – naast het uitvoeren van intern beleid met betrekking tot de leerling ondersteuning: door inzet van de onderwijscoach op leerling- en/of groepsniveau. Dit kan door regelmatig in overleg te gaan met IB of aan te sluiten bij het basisteam.

Ook op niveau 2 (geel) kan de onderwijscoach ondersteunen op leerling- en/of groepsniveau. Op leerlingniveau om bijvoorbeeld de kansen en belemmeringen te verhelderen. Op groepsniveau kan dit bijvoorbeeld op het gebied van klassenmanagement, pedagogisch en/of didactisch handelen.

Als deze inzet voldoende is, kan de ondersteuning worden afgesloten of wordt de leerling of groep gevolgd en zijn er geen verdere acties nodig. Is de inzet onvoldoende dan kan de leerling of groep besproken worden in het diepteteam.

Op niveau 3 (rood) wordt in een bespreking (diepteteam) ingezoomd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Er kunnen dan vanuit het diepteteam verschillende acties worden uitgezet. Bijvoorbeeld een observatie of diagnostiek (onderzoek) door de orthopedagoog. Een interventie op leerling- of groepsniveau. Op leerlingniveau is deze interventie gericht op specifieke leerlingkenmerken, op groepsniveau is de interventie gericht op het handelen/vaardigheden van de leerkracht. Deze interventies worden ingezet door een specialist uit het steunpunt of de trajectbegeleider. In het diepteteam kan worden samengewerkt met schoolwijkcoach en jeugd/schoolverpleegkundige als er sprake is van brede problematiek.

Het aanvragen van een arrangement is ook een optie. Een intern arrangement door bijvoorbeeld plaatsing in de bovenschoolse vaardighedengroep of de inzet van extra uren passend onderwijs of een extern arrangement door verwijzing naar SBO (Speciaal Basisonderwijs) en SO (Speciaal Onderwijs).

Voor een intern of extern arrangement moet altijd een aanvraag worden ingediend bij de coördinator van het Steunpunt.

De ouders worden bij alle acties betreffende hun kind betrokken en als partner gezien. Voor de inzet van medewerkers van het steunpunt, de inzet van interventies op leerlingniveau en arrangementen is hun expliciete toestemming vereist. Bij het overwegen van externe arrangementen worden ouders betrokken vanaf de oriëntatiefase waarin samen gezocht wordt naar de best passende plek voor hun kind.