Passend onderwijs en zorgplicht

Alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs. Die plek kan op de school zijn waar u uw kind aanmeldt. Kan deze school geen passend onderwijs bieden aan uw kind? Dan moet er een andere reguliere of speciale school worden gezocht, die de begeleiding wel kan bieden. Het bestuur van de school waar u uw kind heeft aangemeld heeft zorgplicht en dient u te helpen bij het zoeken naar een school die wel passend onderwijs kan bieden.

Kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte

Natuurlijk hopen we dat het niet gebeurt, maar soms gaat het niet zo goed met een kind op school. Dan gaat het leren niet zo goed of zit een kind niet zo lekker in z’n vel of dat gedraagt het zich anders dan verwacht.

De school zal dan zo snel mogelijk bekijken wat de aard van de problematiek is en met de ouder afstemmen over de best mogelijke aanpak. Soms kan de basisschool zo’n probleem zelf aanpakken. Dan stelt de interne begeleider samen met de groepsleerkracht een plan op. De basisschool wordt hierbij begeleid door medewerkers van het Steunpunt. Er worden dan adviezen gegeven over de aanpak van het onderwijs op schoolniveau, op groepsniveau en op leerlingenniveau. Echter soms is een nader onderzoek noodzakelijk. De school kan na toestemming van de ouders een dergelijk onderzoek aanvragen bij het Steunpunt.

SOP

Elke school heeft specifieke kennis en begeleidingsmogelijkheden om passend onderwijs te kunnen geven aan haar leerlingen. Deze specifieke ondersteuningsmogelijkheden staan beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het SOP is terug te vinden op de website van elke school.

Informatieplicht

Wanneer ouders hun kind aanmelden op een school, is het belangrijk dat de school alle relevante informatie over het kind krijgt om het onderwijsaanbod goed af te stemmen. Ouders hebben daarbij de plicht (informatieplicht) om naar waarheid alle relevante informatie te delen met de school. Op basis hiervan kan de school bepalen of zij voldoende passend onderwijs kunnen geven.

Diepteteams

Drie keer per jaar wordt er op school een diepteteam georganiseerd. Tijdens dit overleg bespreekt de intern begeleider samen met de onderwijscoach en orthopedagoog van de school leerlingen/groepen die wat extra ondersteuning nodig hebben. Er kunnen vanuit het diepteteam verschillende acties worden uitgezet. Bijvoorbeeld een observatie of onderzoek door de orthopedagoog of een interventie op leerling- of groepsniveau.  In het diepteteam kan worden samengewerkt met schoolwijkcoach en jeugd/schoolverpleegkundige als er sprake is van brede problematiek.

Het diepteteam heeft als doel om zo vroeg mogelijk te signaleren en daarnaast leerkrachten te adviseren in het toepassen van de juiste handelingsstrategieën ten behoeve van de groep en/of individuele leerlingen. Wanneer een individuele leerling wordt besproken, wordt de ouders eerst om toestemming gevraagd, ook worden ouders uitgenodigd om bij dit overleg aanwezig te zijn.

CvA

De CvA van de deelregio Enschede geeft advies betreffende verzoeken tot het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) en de daaraan gekoppelde bekostiging (categorie) en duur. Dit doen zij door de arrangementaanvragen objectief te beoordelen en advies te geven met betrekking tot de best passende onderwijssetting.

De CvA heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de deelregio en vormt haar eigen mening als het gaat om de adviezen over externe arrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De CvA is gebonden aan een wettelijk kader en adviseert het samenwerkingsverband over het toekennen van het arrangement, waarna dit daar wordt bekrachtigd.