Privacyverklaring Consent

Stichting Consent
M.H. Tromplaan 13
7513 AB Enschede
053-4884444
info@consentscholen.nl 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens van leerlingen?

Bij Stichting Consent gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze stichting. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze stichting de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze scholen). Daarnaast registreren medewerkers van onze scholen gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als die nodig zijn voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem. De vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem. Deze systemen zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze scholen. Omdat onze scholen onderdeel uitmaken van Stichting Consent, delen zij ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens met onze stichting. 

Tijdens de lessen maken onze scholen gebruik van digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij maken met leveranciers duidelijke afspraken over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.

Rechten van betrokkenen 

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mogen ouders vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen, tenzij de wettelijke bewaartermijnen voorschrijven dat wij de gegevens langer moeten bewaren. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de schooldirecteur. Indien u vindt dat Consent niet op juiste wijze met uw gegevens of die van uw kind omgaat, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen.

Binnen onze stichting hebben we een privacyreglement (Klik hier voor privacyreglement (PDF)). Hierin staat beschreven hoe we omgaan met leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij toestemming aan ouders. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. 

Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de schooldirecteur. 

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Een Functionaris voor gegevensverwerking (FG) is een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens binnen een organisatie. Deze functionaris heeft geen formele sanctiebevoegdheden, maar wel controlebevoegdheden. Hij adviseert het schoolbestuur (bevoegd gezag) over privacy en houdt toezicht daarop, handelt vragen en klachten over privacy af, ontwikkelt (interne) regelingen rondom privacy en geeft advies over technologie en beveiliging.

De Functionaris voor gegevensverwerking is te bereiken per e-mail via FG@consentscholen.nl of via 053-4884444.