Verwijdering van een leerling

De directeur van de school kan het schoolbestuur voorstellen een leerling van de school te verwijderen.

Alvorens tot verwijdering wordt overgegaan, worden zowel de ouders als de betrokkenen van de school (w.o. de groepsleerkracht) door het schoolbestuur gehoord. Een definitieve verwijdering vindt eerst plaats nadat een andere school bereid is gevonden de leerling toe te laten. De ouders worden zowel mondeling als schriftelijk in kennis gesteld van de verwijdering.

Als u het niet eens bent met de verwijdering dan kunt u het besluit, ter toetsing, voorleggen aan een onafhankelijke commissie te weten de Geschillencommissie Passend Onderwijs en eveneens bezwaar aantekenen bij het schoolbestuur.