Schorsing van een leerling

De directeur van de school kan een leerling schorsen wanneer er sprake is van een situatie die de dagelijkse gang van zaken op school ernstig verstoort en waarbij de veiligheid van de leerlingen en/of het personeel in het geding is.

Er wordt op een terughoudende wijze gebruik gemaakt van het middel tot schorsing. Een leerling kan worden geschorst voor een periode van ten hoogste één week en de ouders worden zowel mondeling als schriftelijk van de schorsing in kennis gesteld.

Als u het niet eens bent met de schorsing dan kunt u daartegen bezwaar aantekenen.