Overblijven

Uw kind kan tussen de middag overblijven op de basisschool. Dit heet tussenschoolse opvang (TSO). Het schoolbestuur is verplicht om TSO aan te bieden.

Overblijfplan
De kwaliteitseisen aan tussenschoolse opvang staan in het overblijfplan of overblijfprotocol. Hierin staan afspraken over:

  • gedragsregels;
  • de kundigheid van overblijfkrachten;  
  • het aantal kinderen dat een overblijfkracht mag begeleiden.

De medezeggenschapsraad moet instemmen met het overblijfplan. U kunt het nalezen in de schoolgids.

Ouderbijdrage tussenschoolse opvang
Meestal betaalt u een bijdrage voor het overblijven. De school bepaalt hoeveel dit is, maar de medezeggenschapsraad moet wel met het bedrag instemmen. Als de school een continurooster heeft, hoeft u geen overblijfbijdrage te betalen.

Continurooster op school
Op scholen met een continurooster moeten leerlingen verplicht tussen de middag op school blijven. De pauze maakt dan deel uit van de schooltijd. De school is in die tijd verantwoordelijk voor de leerlingen. Het onderwijspersoneel verzorgt zelf de overblijf. Leerlingen moeten voldoende tijd krijgen om te eten en iets anders te doen dan leren. De onderbreking van de lessen moet minimaal 30 tot 40 minuten duren.

De meeste scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) hebben een continurooster.

Scholing overblijfmedewerkers
Sinds 1 augustus 2011 moet ten minste de helft van de overblijfkrachten geschoold zijn op het gebied van overblijven. Ze kunnen hiervoor de 1-jarige opleiding tot leidster TSO volgen, verschillende pedagogische cursussen of een cursus BHV of EHBO.

Het ministerie van OCW financiert de organisatie van de opvang en de scholing van overblijfkrachten.