Passend Onderwijs

Alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs. Die plek kan op de school zijn waar u uw kind aanmeldt. Kan deze school geen passend onderwijs bieden aan uw kind? Dan moet er een andere reguliere of speciale school worden gezocht, die de begeleiding wel kan bieden. Het bestuur van de school waar u uw kind heeft aangemeld heeft zorgplicht en dient u te helpen bij het zoeken naar een school die wel passend onderwijs kan bieden.

Meer algemene informatie:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

SWV 23-02

De Stichting SWV 23-02 is het samenwerkingsverband primair onderwijs voor Twente. Het SWV bestaat uit 165 basisscholen en 6 speciale basisscholen. Daarnaast heeft het samenwerkingsverband 9 scholen voor speciaal onderwijs. Dit zijn onder andere scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen met een lichamelijke beperking, kinderen met gedrags-­ en opvoedingsmoeilijkheden en kinderen die langdurig ziek zijn. Samen zijn ze binnen het SWV 23-02 verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs en ondersteuning aan ruim 36.000 leerlingen.

Deelregio’s Enschede en Noordoost Twente

Het samenwerkingsverband 2302 is vanaf 1-8-2015 opgedeeld in 3 deelregio’s, te weten Hengelo e.o., Enschede en Noordoost Twente. De meeste scholen van Consent behoren tot de deelregio Enschede, maar de Saller, Imenhof, Kompas, Linde en ML Kingschool behoren tot de deelregio Noordoost Twente. De ondersteuning van het passend onderwijs in deze scholen wordt geregeld door het SPOE, maar indien er sprake is van een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring dienen scholen en ouders zich te melden bij de Commissie voor Arrangementen (CvA) van de deelregio Noordoost Twente (www.ooc-notwente.nl). Voor een toelaatbaarheidsverklaring voor leerlingen van scholen in Enschede kunnen ouders en scholen terecht bij de CvA van de deelregio Enschede. Een website voor de deelregio Enschede met alle informatie voor ouders en scholen is in ontwikkeling. Voorlopig kunnen ouders en scholen nog informatie verkrijgen via het SPOE.

Binnen de deelregio’s werken de besturen uit de deelregio samen om passend onderwijs in de deelregio zo goed mogelijk te organiseren. Dat doen zij binnen de kaders van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband 2302. 

Website SWV2302 Deelregio Enschede:
http://www.deelregio-enschede.nl/

Steunpunt Passend Onderwijs Enschede (SPOE)

Natuurlijk hopen we dat het niet gebeurt, maar soms gaat het niet zo goed met een kind op school. Dan gaat het leren niet zo goed of je ziet dat een kind niet “zo lekker in z’n vel zit” of dat het zich anders gedraagt dan je verwacht.

De school zal dan zo snel mogelijk bekijken wat de aard van de problematiek is en met de ouder / gezaghebbende voogd afstemmen over de best mogelijke aanpak. Soms kan de basisschool zo’n probleem zelf aanpakken. Dan stelt de interne begeleider samen met de groepsleerkracht een plan op, een ontwikkelingsperspectief.
De basisschool wordt hierbij begeleid door medewerkers van het SPOE.

In dit overleg worden de leerresultaten van alle leerlingen besproken. Er worden adviezen gegeven over de aanpak van het onderwijs op schoolniveau, op groepsnveau en op leerlingenniveau.

Echter soms is een nader onderzoek noodzakelijk. De school kan na toestemming van de ouders een dergelijk onderzoek aanvragen bij het SPOE.

Het Steunpunt Passend Onderwijs Enschede (SPOE) is werkzaam voor alle Consentscholen in Enschede, Denekamp, Oldenzaal en Losser.

Onderwijs Ondersteuningscentrum (OOC)

Voor leerlingen van de scholen in de gemeenten Denekamp, Oldenzaal en Losser (deelregio Noordoost Twente) is meer informatie te vinden op de website van het Onderwijs Ondersteuningscentrum (OOC):

www.ooc-notwente.nl