Overgang Basisonderwijs-Voortgezet onderwijs

In groep 8 worden de ouders en de leerlingen voorbereid op de overstap naar het Voortgezet Onderwijs.  Daarbij is het van belang dat ouders en leerlingen goed worden voorgelicht en dat ze een advies krijgen dat op een zorgvuldige wijze tot stand is gekomen.

Voorlopig en definitief advies
In Enschede is met álle basisscholen afgesproken dat de advisering op álle basisscholen op dezelfde wijze tot stand komt.
► Op het eind van groep 7 of aan het begin van groep 8 krijgen de kinderen een “voorlopig advies”.
► In de maanden februari  en maart krijgt iedere leerling van groep 8 een definitief advies van de school.

Hoe komt het advies tot stand?
► Het advies wordt geformuleerd op basis van gegevens uit het Cito-leerlingvolgsysteem waarin gedurende acht jaren toetsgegevens worden opgeslagen.
► Daarnaast spelen ervaringen van de leerkrachten mee, waarbij factoren als ‘doorzettingsvermogen”, “zelfstandigheid”, “concentratievermogen”, enz. een rol spelen.
► Als aanvullende gegevens worden de uitkomsten van een capaciteitenonderzoek  (NIO) en een vragenlijst met betrekking tot het sociaal emotioneel functioneren (SAQI) gebruikt. Zowel de NIO als de SAQI wordt op alle Enschedese basisscholen afgenomen.
►Bij het tot stand komen van het advies worden naast de leerkracht van groep 8, ook de Interne Begeleider en de directie betrokken. Meestal adviseert de leerkracht van groep 7 ook mee.

De basisschool geeft een advies en dat is bindend.
De basisschool geeft een advies. Mochten ouders het met het gegeven advies niet eens zijn, dan kunnen zij dat aangeven bij de overdracht van informatie naar het Voortgezet Onderwijs. Voor het Voortgezet Onderwijs is het advies bindend.

Verplichte Eindtoets
Vanaf schooljaar 2014-2015 wordt op alle Nederlands basisschool in groep 8 een verplichte Eindtoets afgenomen. De toets wordt afgenomen in de tweede helft van april. De uitslag ervan wordt eind mei verwacht. Aangezien de adviezen van de leerlingen dan al zijn gegeven en de leerlingen al zijn opgegeven op een school voor Voortgezet Onderwijs speelt de uitslag van de Eindtoets in eerste instantie geen rol bij het vaststellen van het advies. Mocht de uitslag van de Eindtoets aangeven dat de betreffende leerling een hoger advies had kunnen hebben, dan hebben ouders de mogelijkheid om over het gegeven advies nogmaals in overleg met de basisschool te gaan. Het is aan de school om vervolgens het advies wel of niet aan te passen.

Mochten de presentaties op de eindtoets aangeven dat de leerling een lager advies zou moeten hebben dan eerder gegeven, dan blijft dat gegeven advies toch overeind.

Kennismaking met de scholen voor Voorgezet onderwijs
Voor de leerlingen in de groep acht breekt een spannende tijd aan. Vrijwel alle basisscholen gaan in de loop van leerjaar acht met de groep op bezoek bij een aantal vestigingen van scholen voor Voortgezet Onderwijs. De groepen krijgen meestal een rondleiding en krijgen een aantal “proeflessen” aangeboden om op die wijze de sfeer te proeven.

Voorlichtingsavonden op basisscholen
Sinds schooljaar 2012-2013 worden op álle Enschedese basisscholen op initiatief van de Gemeente Enschede voorlichtingsavonden gehouden waarbij alle scholen aan bod komen. Hierbij krijgen ouders uitgelegd hoe het Voortgezet Onderwijs in elkaar zit en welke scholen er in Enschede zijn. Er wordt in grote lijnen verteld in welk opzicht de diverse scholen zich van elkaar onderscheiden. Zelfs wordt er al summier aandacht besteed aan de kansen op de arbeidsmarkt in de toekomst.

Wanneer zijn voorlichtingsavonden en open dagen?
► In de maanden november en december worden op alle locaties van het Voortgezet Onderwijs voorlichtingsavonden voor de ouders gehouden. Ouders kunnen er feitelijk informatie krijgen, vragen stellen enz.
► In de maanden januari en februari kunnen leerlingen en hun ouders met alle locaties kennismaken door de “Open dagen” te bezoeken. Zowel informatieavonden als Open Dagen worden zo gepland dat ze nooit op hetzelfde  tijdstip vallen.

Aanmelding bij Voortgezet Onderwijs voor 15 maart
Ouders kunnen hun zoon of dochter op de school naar keuze aanmelden in het voorjaar. In principe moet dit uiterlijk 15 maart gebeurd zijn. Daarna krijgt de school waar het kind is aangemeld informatie van de basisschool. Deze informatie is bij het adviesgesprek met de ouders doorgenomen en ouders dienen voor die (digitale) informatie-overdracht toestemming te verlenen. Ouders zijn dus volledig op de hoogte van de informatie die wordt overgedragen. Vervolgens gaat het Voortgezet Onderwijs over tot plaatsing.

Overdracht van Basis- naar Voortgezet Onderwijs
Als bekend is waar de leerling naar toe gaat komt een docent van de toekomstige school naar de basisschool om met de leerkracht de geplaatste leerlingen door te spreken. Op die manier worden aangemelde leerlingen niet alleen “op papier” overgedragen maar vindt ook een zogenaamde “warme overdracht“ plaats.

Kennismaking met nieuwe klasgenoten
Tenslotte nodigen alle scholen voor Voortgezet Onderwijs in Enschede hun toekomstige leerlingen uit om eind juni  kennis te maken met hun toekomstige mentor en klasgenootjes. Op die manier weten ze vóór de zomervakantie al een beetje waar ze aan toe zijn.

Contact tussen Basis- en Voortgezet Onderwijs na overstap
Omdat basisscholen graag willen weten hoe het hun – intussen- oud leerlingen vergaat, houden de scholen voor Voortgezet Onderwijs na de kerstvakantie een leerling bespreking. De basisscholen worden uitgenodigd om te horen hoe het gaat. Niet alleen de rapportcijfers maar ook het welbevinden zijn daarbij onderwerp van gesprek. Ook als zich in de brugklas – om welke reden dan ook – problemen voordoen, dan is het een goede gewoonte om in voorkomende gevallen daarover contact op te nemen met de vroegere basisschool. Tenslotte is daar ook gedurende acht jaren ervaring opgedaan met uw kind.