Steve JobsSchool

Visie

De wereld van het kind zal tot 2022 in een snel tempo veranderen. Via een innovatieve leermethode en de modernste leermiddelen werken kinderen om hun individuele talenten te ontwikkelen en de cruciale vaardigheden te leren voor de wereld van morgen. Dit doen ze binnen onze eigen visie.  Naast basale vaardigheden als taal, rekenen, begrijpend lezen en wereldoriëntatie betreft dat onder meer:

Creativiteit, nieuwsgierigheid, kritisch- en probleemoplossend denken, een innovatieve mentaliteit en flexibiliteit: het zijn eigenschappen die in een versneld veranderende wereld en in een mondiale concurrentie op kennis en innovatie cruciaal zijn. “Onderwijs aan jonge kinderen moet primair ten doel hebben deze eigenschappen te stimuleren.”

Een Individueel Ontwikkelingsplan

De belangrijkste verandering van een Steve JobsSchool is het werken met een Individueel Ontwikkelingsplan (IOP). We stellen voor iedere leerling, in overleg met de leerling zelf, een ontwikkelingsplan op. Door het individuele ontwikkelingsplan geven we voor iedere leerling onderwijs op maat. De slimme leerling heeft namelijk een ander plan, dan een leerling die bepaalde onderdelen moeilijk vindt! Binnen het IOP stellen we samen met de leerling doelen voor een bepaalde periode. Om de zes weken evalueert de leerkracht het IOP met de leerling en stelt deze eventueel bij. De I Pad is ons hulpmiddel om individueel aan het werk te kunnen.

Om onze doelen te realiseren ontwikkelen we pleinen in de school. Zo ontstaan er rekenpleinen, taalpleinen, stiltepleinen, creatieve pleinen en leespleinen. Leerlingen starten in hun stamgroepen en gaan dan aan de hand van hun doelen naar het juiste plein.

Gedachtengoed

Een Steve Jobsschool betekent niet alleen dat er met hulp van iPads les wordt gegeven. Het hele onderwijssysteem is anders, het zogenaamde Onderwijs voor een Nieuwe tijd. Niet meer klassikaal leren rekenen en begrijpend lezen schrijven, maar in wisselende groepjes aan het werk, met kinderen van verschillende leeftijden door elkaar, elk op zijn eigen niveau. Ons systeem houdt de ontwikkeling van het kind niet meer tegen. Het onderwijsconcept is geïnspireerd op het gedachtegoed van Steve Jobs, de inmiddels overleden oprichter van Apple.

Steve JobsScholen