Speciaal basisonderwijs

Speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs is onderwijs voor kinderen met een handicap, chronische ziekte of stoornis. De overheid wil dat leerlingen vanuit het speciaal onderwijs waar mogelijk weer kunnen instromen in het gewone onderwijs. Of dat ze kunnen doorstromen naar een gewone vervolgopleiding.

Regionale samenwerkingsverbanden

De scholen voor het speciaal onderwijs gaan deelnemen in regionale samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Binnen het samenwerkingsverband spreken de scholen af welke leerlingen ze doorverwijzen naar het speciaal onderwijs. Voor deze leerlingen geeft het samenwerkingsverband een 'toelaatbaarheidsverklaring' af. 

Clusters speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs is opgedeeld in 4 clusters:

  • Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen
  • Cluster 2: dove, slechthorende kinderen
  • Cluster 3: gehandicapte en langdurig zieke kinderen
  • Cluster 4: kinderen met stoornissen en gedragsproblemen

Ontwikkelingsperspectief leerlingen

Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs moeten een zogeheten ontwikkelingsperspectief van leerlingen vaststellen. Het ontwikkelingsperspectief is de basis voor een plan waarin staat hoe wordt toegewerkt naar een passend door- of uitstroomprofiel. Dat kan zijn:

  • het halen van een diploma;
  • uitstroom naar werk;
  • uitstroom naar arbeidsmatige dagbesteding.

De bedoeling is dat de mogelijkheden van uw kind optimaal worden benut.

SBO scholen