Jenaplan-onderwijs

Principes van het Jenaplanonderwijs

De school is een vrije, algemene volksschool: De school moet kinderen opvoeden in de bredere geest van humaniteit en eerlijke verdraagzaamheid. Bovendien is de school voor kinderen van beide geslachten, alle begaafdheden en levensbeschouwingen.

De school is een gemeenschapsschool: Alles wordt gedaan om verhoudingen te ontwikkelen die gericht zijn op het blijvend bestaan van deze gemeenschap.
 
De school is de voortzetting van de oorspronkelijke opvoeding: Daarom is een innige samenwerking tussen ouders en school noodzakelijk.

Afbouw van het jaarklassensysteem: Inplaats daarvan een organisatie in heterogene stamgroepen.

Op een Jenaplanschool streeft men zelfstandig werk van de leerling na en een eigen verwerking van de leerstof. Bovendien worden de vakgrenzen doorbroken (totaliteitsonderwijs).

Het Jenaplan is geen vaststaand onderwijsmodel, maar een ‘interpreteerbaar grondmodel’. Omdat het jenaplan geen dwingende gedragsregels voorschrijft, is geen enkele Jenaplanschool gelijk.

De jenaplanschool is een kinder-antropologische school. Dit houdt is dat er van de behoeften van elk kind wordt uitgegaan. Ook werkt men vanuit het standpunt dat elk kind uniek is en dus ook unieke behoeften heeft.

Onderwijs ligt ingebed in de opvoeding . De mens wordt pas mens door opvoeding en dit proces duurt een leven lang.

Visie op kind en opvoeding
Opvoeding moet er op gericht zijn jonge mensen zover te brengen dat ze de problemen van hun generatie aanpakken. Dat vraagt volgens hem om een levensechte opvoeding , waarbij er sprake zou moeten zijn van een wisselwerking tussen de behoeften van het kind en de problemen die uit de maatschappij voortkomen. Leed en verdriet maken deel uit van het leven en horen dus ook in de opvoeding een plaats te krijgen.

Elk kind is uniek en moet als een totaal wezen benaderd worden. Kinderen willen van nature  leren. Leren moet dan ook op natuurlijke wijze gaan. Dit komt met name tot uitdrukking in ‘Wereldoriëntatie’.

Jenaplan scholen