Freinet-onderwijs

Uitgangspunten van het Freinet-onderwijs

  1. De ervaringen en belevingen van de leerlingen vormen het vertrekpunt van het onderwijs, waarna de leerkracht en de groep ervoor zorgen dat er zinvol gewerkt wordt.
  2. Leren is: Het al handelend experimenteel zoeken en ontdekken waarbij zelf gevonden mogelijkheden in een nieuw verband gezet worden (tastenderwijs uitproberen).
  3. Het werk van de leerlingen moet plaatsvinden in een voor hen zinvolle context.
  4. De opvoeding op school staat niet los van de maatschappij; er zijn geen eenzijdige gezagsverhoudingen, maar de opvoeding vindt plaats door democratisch / coöperatief overleg.


Visie op kind en opvoeding:
Volgens Freinet zijn kinderen weetgierig. Ze zijn niet geïnteresseerd in het leren van allerlei feiten, maar wel in de werkelijkheid om hen heen. Kinderen willen de werkelijkheid niet alleen kennen, maar net als een volwassene deze ook manipulatie leren beheersen. De school moet aansluiten op deze behoefte.

Visie op opvoeding:
Opvoeding en leren moet vooral op een natuurlijke manier plaatsvinden. Freinet streefde naar een zo perfect mogelijke overgang van de thuis- naar de schoolsituatie. 

Citaat van Freinet:
“We doen als de moeders: We luisteren naar onze leerlingen die vrijuit praten en geven aan ieder de nodige aandacht. Dan, en daar begint de uiterst belangrijke taak van de leerkracht, zoeken we in die stortvloed van verhalen de uitgangspunten die ons het meest vruchtbaar lijken voor onze taak.”

Ook erg belangrijk ten aanzien van de opvoeding is het idee van gelijkwaardigheid en democratie. Volgens Freinet zijn kinderen niet gelijk, maar wel gelijkwaardig en moeten ook als zodanig behandeld worden.

Freinet scholen