Buurtschool

Nog steeds gaan de meeste kinderen naar een school in hun eigen buurt.
De school zal daarom een afspiegeling zijn van de samenstelling van de buurt.
Elke school heeft zijn eigen aanpak, prioriteiten en programma. Informeer bij uw buurtschool hoe het daar toegaat.

Daltononderwijs

Het Daltononderwijs berust op drie principes:

 1. Bevorder de vrijheid
 2. Bevorder de onderlinge samenwerking
 3. Bevorder de zelfwerkzaamheid / zelfstandigheid

Freinetonderwijs

Uitgangspunten van het Freinetonderwijs

 1. De ervaringen en belevingen van de leerlingen vormen het vertrekpunt van het onderwijs, waarna de leerkracht en de groep ervoor zorgen dat er zinvol gewerkt wordt.
 2. Leren is: Het al handelend experimenteel zoeken en ontdekken waarbij zelf gevonden mogelijkheden in een nieuw verband gezet worden (tastenderwijs uitproberen).
 3. Het werk van de leerlingen moet plaatsvinden in een voor hen zinvolle context.
 4. De opvoeding op school staat niet los van de maatschappij; er zijn geen eenzijdige gezagsverhoudingen, maar de opvoeding vindt plaats door democratisch / coöperatief overleg.

► Lees meer

Jenaplanonderwijs

Principes van het Jenaplanonderwijs

De school is een vrije, algemene volksschool: De school moet kinderen opvoeden in de bredere geest van humaniteit en eerlijke verdraagzaamheid. Bovendien is de school voor kinderen van beide geslachten, alle begaafdheden en levensbeschouwingen.

► Lees meer

Montessori-onderwijs

Uitgangspunten van het Montessori-onderwijs 

Het onderwijs moet worden afgestemd op de gevoelige perioden van het kind.

Dit is het belangrijkste uitgangspunt van het Montessori-onderwijs; Het kind staat centraal en ontwikkelt zich volgens bepaalde fasen. Het onderwijs moet op deze fasen worden afgestemd. Wanneer men de school op juiste wijze inricht voor de gevoelige perioden van het kind, dan doet het kind zelf de rest. Het kind zal dan actief zijn om zich te ontwikkelen en om te leren. 

► Lees meer

Steve JobsSchool

Uitgangspunten van de Steve Jobsschool

Het onderwijsmodel van de Steve Jobsscholen is ontwikkeld door de stichting O4NT (Onderwijs voor de Nieuwe Tijd). Deze stichting heeft de volgende vier uitgangspunten geformuleerd voor het onderwijs:

 • Het onderwijs op een Steve Jobsschool wil de aangeboren talenten van het kind maximaal ontwikkelen en versterken.
 • Leren kan overal en altijd, doordat leerlingen met hun iPad toegang hebben tot de virtuele afdeling van de school.
 • De kinderen leren en ontwikkelen 21ste-eeuwse vaardigheden als creativiteit, innovatief en kritisch denken, problemen oplossen, communicatie, samenwerken, aanpassingsvermogen, leiderschap, sociale en motorische vaardigheden.
 • Als ouder speel je een belangrijke rol bij het leren van je kind, omdat een groot deel van het leren buiten de school gebeurt.

Lees meer

Internationaal onderwijs

Kenmerken internationale school 

Een internationale school geeft Engelstalig onderwijs aan kinderen van wie de ouders hier gedurende een korte of langere periode een studie volgen of tijdelijk werkzaam zijn in een in de regio gevestigde internationale onderneming. 

► Lees meer

Flexibele onderwijstijden

De leerlingen gaan 5 dagen per week op vaste tijden naar school. Ouders hebben de keuze uit verschillende pakketten:

 1. Naast de reguliere vakanties kunnen de leerlingen 8 compensatiedagen flexibel opnemen.
 2. De zomervakantie duurt 4 weken (de eerste twee weken wordt onderwijs gegeven). De leerlingen kunnen daarbuiten 18 compensatiedagen flexibel opnemen.

Lees meer

Speciaal basisonderwijs

Speciaal onderwijs is onderwijs voor kinderen met een handicap, chronische ziekte of stoornis. De overheid wil dat leerlingen vanuit het speciaal onderwijs waar mogelijk weer kunnen instromen in het gewone onderwijs. Of dat ze kunnen doorstromen naar een gewone vervolgopleiding.

► Lees meer