3 April 2019Consent

Basisschool La Res wil voortzetting experiment flexibele onderwijstijden

Flexibel onderwijs krijgt geen eerlijke kans zich te bewijzen

Leerlingen, ouders en leerkrachten worden de dupe van de verander-angst in Den Haag om maatwerk aan te kunnen bieden. De succesvolle proef Experiment Flexibele Onderwijstijd maakte het in het primair onderwijs mogelijk om af te wijken van de centraal vastgestelde vakanties en de schoolweek van minimaal 5 dagen. Deze proef wordt nu met een verkeerde motivatie en onjuist onderzoek stopgezet. Terwijl er een toenemende vraag vanuit de maatschappij is om flexibel te zijn, is het vreemd dat het experiment niet wordt verlengd om zo bewust de wetgeving niet aan te hoeven passen. Daarom roept basisschool La Res de politieke partijen op om uiterst kritisch te zijn op het voorstel van minister Slob om de ontwikkel-vrijheid van het primair onderwijs in te perken met conservatief handelen.

“Het is een groot succes, maar een ambtelijk rapport van de inspectie en het niet willen investeren in het primair onderwijs zorgt straks dat alles weer tot stilstand komt. Niet meer buiten de spits kunnen reizen, alleen in het hoogseizoen op vakantie en de zondagsrust weer invoeren. Terwijl kinderen verplicht 6 weken op vakantie moeten en daardoor leerachterstanden oplopen. Ons land staat stil omdat het systeem belangrijker is dan innovatie,” aldus Renate Klokman, directeur van basischool La Res.

Experiment geslaagd: minder zomervakantie succes

Basisschool La Res is één van de twaalf scholen die heeft meegedaan aan het experiment en is verbaasd en teleurgesteld over het besluit. Door het besluit worden kinderen en ouders op meerdere fronten tekort gedaan. Gevolg van deze beslissing is dat per 1 augustus 2020 de huidige verlofdagen voor ouders en de zomerschool komen te vervallen. Dit beperkt de mogelijkheid om kinderen die dat nodig hebben minder lang vakantie te laten houden en beperkt ouders in het flexibel opnemen van vakanties. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 6 weken zomervakantie een dip veroorzaakt in de leerprestaties van kinderen. Deze zes weken zomervakantie is ooit in het leven geroepen zodat de kinderen konden helpen bij het oogsten op het land. Er is geen enkel onderwijsinhoudelijk argument te bedenken om vast te houden aan zes weken zomervakantie.

Geclausuleerde invoering prima alternatief

La Res is een van de goede voorbeelden uit het experiment waar het ministerie aan refereert. La Res heeft laten zien dat flexibele onderwijstijd goed te combineren is met kwalitatief goed onderwijs. Ondanks dat ziet de minister teveel risico’s en is hij bang dat bij het loslaten van de huidige wettelijke bepalingen, de onderwijskwaliteit niet voor alle scholen in Nederland te garanderen is. “Wij vinden dit een zeer conservatieve gedachtegang en zijn verbaasd en teleurgesteld dat de minister geen gebruik maakt van het advies van de Onderwijsinspectie voor een geclausuleerde invoering. De gedachtegang past niet bij de ontwikkeling en innovatie van het onderwijs zoals deze nu aan de orde is, de wensen van ouders en het inzicht dat leren niet alleen op vastgestelde tijden binnen de school plaatsvindt.”

Onderzoek bewust negatief geframed

De conclusie van het onderzoek van de Onderwijsinspectie rechtvaardigt niet het besluit om het experiment te stoppen. De centrale onderzoeksvraag van de Onderwijsinspectie was: wat is het effect van flexibiliseren van de onderwijstijd op de kwaliteit van het onderwijs? Conclusie is dat invoering van flexibele onderwijstijden geen negatief effect heeft op de kwaliteit van onderwijs. Het onderzoek maakt wel duidelijk dat er risico’s verbonden zijn aan flexibilisering van onderwijstijd, die een ongeclausuleerde invoering onwenselijk maakt. Echter, bij de het experiment zijn geen voorwaarden gesteld. De belangrijkste aanbeveling die de Onderwijsinspectie in haar eindrapport doet is dat scholen alleen op basis van een weldoordachte aanpak en onder vooraf gestelde condities de mogelijkheid zouden moeten krijgen over te gaan tot de invoering van flexibele onderwijstijd.

Voor meer informatie:
Naam: Renate Klokman (directeur basisschool La Res)
E-mail: r.klokman@basisschool-la-res.nl