Uit het regeerakkoord "Vertrouwen in de toekomst"

Tijdelijke contracten

Tijdelijke contracten voor invalkrachten die zieke docenten vervangen worden uitgezonderd van de ketenbepaling in de Wet werk en bijstand.

Passend onderwijs

Passend onderwijs wordt voortgezet. Er komt een onafhankelijk toezicht op de samenwerkingsverbanden. Nu wordt dat toezicht uitgeoefend door de bij het samenwerkingsverband betrokken schoolbesturen. Verder gaat het kabinet onderzoeken hoe ouders dankzij een wettelijk leerrecht van kinderen meer zeggenschap kunnen krijgen.

Medezeggenschap

Medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs krijgen instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting.

Verlengde brugklas

Het kabinet wil dat kinderen overal in Nederland de kans krijgen een verlengde brugklas te volgen waarbij de selectie voor het vervolgonderwijs wordt uitgesteld. Om dat waar te maken moeten scholen meer gaan samenwerken.