Leraren doen het (van)zelf in Curriculum.nu!

Begin 2018 starten negen ontwikkelteams, bestaande uit leraren en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs, met de ontwikkeling van het curriculum voor het onderwijs van morgen. In verschillende stappen beantwoorden de teams de vraag wat leerlingen zouden moeten kennen en kunnen, wat er tot het onderwijscurriculum zou moeten behoren.

Ria van de Vorle
Ria van de Vorle, projectmedewerker bij Curriculum.nu.

Komend jaar beantwoorden 130 leraren en zo’n 20 schoolleiders de vraag wat er zou moeten behoren tot het curriculum van alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Met de opbrengst zullen kerndoelen en eindtermen in het primair en voortgezet onderwijs worden geactualiseerd. Naast dat vaste deel van het curriculum krijgen scholen alle ruimte om, aansluitend bij hun eigen visie, leerlingen en omgeving, zelf onderwijstijd in te richten. Ik had hierover een interessant gesprek met Ria van de Vorle, werkzaam bij SLO en van daaruit projectmedewerker bij het project Curriculum.nu.

Waarom is het nu tijd voor een curriculumherziening?

Sinds 2006 zijn de kerndoelen voor het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs niet meer herzien. Ook is er nooit eerder integraal naar po en vo samen gekeken. Het wordt dus tijd om het curriculum te actualiseren, zeker gezien alle maatschappelijke ontwikkelingen. Belangrijk is: Wat hebben onze leerlingen nodig om uit te groeien tot volwassenen die hun steentje bijdragen aan de samenleving, economisch zelfstandig zijn én met zelfvertrouwen in het leven staan? Wat moeten ze nú dan leren en wat hebben scholen nodig om daar goed op in te spelen?

Waar komt dit plan vandaan?

Curriculum.nu bouwt voort op Onderwijs 2032 en is een gezamenlijk project van alle relevante partijen: PO-raad, VO-raad, AVS, Onderwijscoöperatie, Oudere & Onderwijs, LAKS, een goede vertegenwoordiging van het veld dus. De overheid staat er volledig achter. 

Hoe gaat het in zijn werk?

In september is de werving begonnen van leraren, schoolleiders en scholen via een open procedure. Zij krijgen de unieke kans om bij te dragen aan een vernieuwd curriculum. In negen teams werken zij aan de vakgebieden Burgerschap, Digitale geletterdheid, Engels / moderne vreemde talen, Nederlands, Rekenen/Wiskunde, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Natuur (incl. Techniek) en Mens & Maatschappij. De teams krijgen de opdracht om in sessies van drie dagen te werken aan bouwstenen. Een bouwsteen bevat de kern van wat elke leerling moet kennen en kunnen per vakgebied. Tussen de sessies door vragen zij de ontwikkelscholen en anderen om input en feedback op de opbrengsten. De teams gebruiken deze feedback om hun bouwstenen aan te scherpen en vervolgens opnieuw voor te leggen. De ontwikkelde bouwstenen worden aan de Tweede Kamer aangeboden. Nadat de Tweede Kamer hierover heeft besloten, worden de bouwstenen vervolgens gebruikt om geactualiseerde kerndoelen en eindtermen te ontwerpen.

En wat als het nieuwe kabinet dit geen goed idee vindt?

Dit traject gaat gewoon door: het is akkoord bevonden door de onderwijswoordvoerders van de vier coalitiepartijen. 

Wat merk je hiervan als leraar die niet in zo’n team zit?

Na elke driedaagse worden alle producten van een ontwikkelteam online gezet. Op deze manier, en ook vanuit de PO- en de VO-raad worden scholen en leraren actief benaderd om mee te bewegen. 

Hoe verloopt de selectie?

Voor deelname geldt dat je verstand moet hebben van het vakgebied waarvoor je je aanmeldt en dat je meer dan 0,4 lesgeeft. We willen nadrukkelijk  niet alleen voorhoede-mensen. Verder moeten deelnemers gericht zijn op samenwerking en moet elk team een evenwichtige spreiding kennen over primair en voortgezet onderwijs. Mensen moeten communicatief vaardig zijn. 

Wat valt je tot nu toe het meest op?

Het lijkt wel vanzelf te gebeuren! Er wordt heel weinig gemopperd, de herziening wordt breed ondersteund. Er zijn nu (28 september) al ruim 300 aanmeldingen. Leraren zijn enthousiast! Ze ervaren eigenaarschap, vinden het leuk: Dit gaat over mijn vak! Geen taaie exercities, maar inspirerende, productieve bijeenkomsten en veel contacten in het land. 
We hebben nu bijna voldoende leraren en schoolleiders; ontwikkelscholen kunnen zich nog aanmelden!

Jonneke Adolfsen
info@jaadvies.nl