Digitale geletterdheid in het basisonderwijs

Vaardigheden- en behoeftenonderzoek

Consent heeft in de afgelopen maanden een onderzoek uitgevoerd naar de digitale geletterdheid van haar medewerkers. Er was veel respons en de resultaten zijn interessant. Leeftijd blijkt een rol te spelen en de ondersteuningsbehoeften zijn in kaart gebracht. Een speerpunt voor 2017. 

Enquête

In november 2016 hebben alle medewerkers van Consent een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de enquête digitale geletterdheid. Deze enquête werd verspreid in het kader van een onderzoek van de SLO, in afstemming met de regiegroep ICT van Consent. Onderzocht wordt de digitale geletterdheid van de medewerkers in het basisonderwijs.  

Respons en uitkomsten

De afnameperiode is inmiddels verstreken en er is een groot aantal ingevulde enquêtes binnengekomen. Wij bedanken iedereen van harte voor de deelname!

Iedereen die de enquête volledig heeft ingevuld, heeft een persoonlijk rapport ontvangen met de eigen scores. Dit rapport werd afgesloten met een lijst van een aantal handreikingen voor in de klas. Wij hopen dat dit een stimulans is om eens met digitale geletterdheid aan de slag te gaan en zijn heel benieuwd naar jullie ervaringen!

De analyse van de enquêtes is in volle gang en laat een aantal interessante patronen zien. Enkele bijzonderheden noemen we hieronder.

Deelnemers

Er is te zien dat ruim 30% van de deelnemers meer dan 25 jaar onderwijservaring heeft. Zij vormen hiermee de meerderheid, gevolgd door een groep met 6 tot 10 jaar ervaring (20%). De verdeling tussen onderbouw, middenbouw en bovenbouw is ongeveer gelijk. Ook is er een groot aantal onderwijskundig begeleiders, directeuren en onderwijskundig ICT’ers dat  de vragenlijst heeft ingevuld.

Relatie met leeftijd

Uit de analyse is gebleken dat de ingeschatte kennis en vaardigheden van digitale geletterdheid (ICT basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking) een relatie vertoont met leeftijd. Een voorbeeld van de verdeling van de gemiddeld score op ICT basisvaardigheden is te zien in de bijgevoegde figuur (schaal 1 tot 5). Dit bevestigt dat het opgroeien met ICT een grote invloed heeft op je eigen kunnen.

Computational thinking

Daarnaast is het opgevallen dat computational thinking (het creatief denken over het inzetten van digitale tools om problemen op te lossen) het aspect is waar de meeste winst te behalen is. De overige drie aspecten van digitale geletterdheid werden positiever beoordeeld.

Ondersteuningsbehoefte en vervolg

Behalve het in kaart brengen van de actuele situatie had de enquête tot doel om de ondersteuningsbehoefte van leerkrachten boven water te krijgen. De door de deelnemers aangegeven ondersteuningsbehoefte verschilt. Het vaakst genoemd worden:

  • een website met lesideeën, informatie, goede voorbeelden, etc.
  • tijd om ideeën uit te wisselen en onderwijs te ontwerpen met collega’s

Voor computational thinking is dit anders: hier kiest het grootste gedeelte voor een face to face professionaliseringsaanbod.

Vervolg

Als vervolg op deze vragenlijst zal een aantal deelnemers worden uitgenodigd voor een kort gesprek. Deze gesprekken dienen als aanvulling op de vragenlijst en helpen bij het opstellen van een plan. Op basis van dit plan kan er ondersteuning worden aangeboden die past bij wat leerkrachten nodig hebben. Deze ondersteuning zal worden uitgewerkt door SLO en Consent.

Speerpunt

Digitale geletterdheid van leerkrachten is een speerpunt van Consent in 2017. Er zal een aanbod zijn binnen de webapplicatie van de Academie. Daarnaast zullen we onderwijskundig ICT’ers (en wellicht ook leerkrachten) bij elkaar brengen om ervaringen en kennis te delen.