Basisschool Imenhof: Inspirator voor de toekomst

Op Basisschool De Imenhof in Losser is de toekomst begonnen. De leerlingen maken in het curriculum in alle leerjaren gebruik van ICT-vaardigheden. De doordachte manier waarop dit gebeurt is landelijk opgevallen. 

ICT op school en thuis 

Op de Imenhof zijn digitale vaardigheden vanzelfsprekend in alle leerjaren. Dwars door alle jaren en thema’s heen speelt deze ondersteuning van leren en werken een belangrijke rol. Leerlingen leren bijvoorbeeld computer- en informatievaardigheden te gebruiken bij taal en wereldoriëntatie. Daarnaast is er jaarlijks een project ‘mediawijsheid’ en overweegt de school om voor geïnteresseerde leerlingen aandacht te besteden aan programmeren.

Computers, tablets en telefoons zijn een onderdeel van het dagelijkse leven van kinderen. Volgens directeur Nienke Koertshuis – Olde Agterhuis kun je twee dingen doen: ze ertegen beschermen of ze ermee leren omgaan. De Imenhof kiest voor het laatste. ‘Kinderen komen er tóch mee in aanraking’, aldus Nienke. In het project mediawijsheid besteedt de school daarom ieder jaar aandacht aan vragen als ‘Wat zet je wel of niet online?’ en ‘Hoe ga je om met groepsdruk?’.

Samen met ouders

De meeste kinderen hebben thuis al ervaring opgedaan. De school betrekt ouders daarom bij het (verder) ontwikkelen van computervaardigheden in de onderbouw (groep 1-5). In de bovenbouw ligt de nadruk op het toepassen. Leerlingen gaan bijvoorbeeld aan de slag met werkstukken en presentaties. Daarbij komen vragen aan de orde als ‘Waar haal je goede informatie vandaan?’ en ‘Hoe presenteer ik informatie aantrekkelijk en overzichtelijk?’.

Geen filters

De Imenhof kiest er bewust voor om in de bovenbouw geen filters te gebruiken, maar om kinderen te leren omgaan met ongewenste situaties. Dubieuze zoekresultaten worden besproken met de kinderen: hoe kun je dit voorkomen? Zo ligt het accent op het toepassen van de aangeleerde vaardigheden op het gebied van mediawijsheid.

Inspirators voor de toekomst

In de publicatie Inspirators voor de toekomst (SLO, 2016) heeft de Imenhof een plek gekregen als een van 24 mooie voorbeelden. Specifiek wordt hierin ook genoemd dat leren van elkaar ook tot uitdrukking komt bij digitale geletterdheid. Aan leerlingen wordt bijvoorbeeld gevraagd hoe ze de lessen ervaren en wat ze hier positief of negatief aan vinden. Zo nemen de motivatie en het eigenaarschapschap van de kinderen toe. Omdat De Imenhof weinig budget heeft voor scholing, speelt ook hier het ‘leren van elkaar’ een belangrijke rol. Op het gebied van digitale geletterdheid leert De Imenhof van andere scholen - door middel van de Werkgroep vernieuwingsscholen binnen Consent - en van collega's. Vaardige leerkrachten coachen bijvoorbeeld collega’s die minder goed zijn in ICT. En natuurlijk zijn er ook kinderen die op ICT-gebied meer weten dan de leerkracht. 

Hobbels

Natuurlijk doen zich ook hobbels voor op het pad van de Imenhof. Zo is er een beperkt opleidingsbudget voor professionalisering op ICT-gebied. Dit wordt deels opgelost door het hierboven beschreven leren van elkaar. Daarnaast is het financieel nog niet mogelijk om tablets aan te schaffen voor alle (bovenbouw)leerlingen. Maar de infrastructuur daarvoor is er al wel, in dit fraaie nieuwe gebouw. 

Verder lezen over Inspirators voor de toekomst? Zie http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/inspirators