Werkbezoek Emile Roemer aan De Tender en Het Lang

Op 27 augustus heeft Tweede Kamerlid Emile Roemer van de SP een werkbezoek afgelegd aan Enschede om, zoals hij zelf zei, “met eigen ogen te zien wat de gevolgen zijn van de nieuwe wet op het passend onderwijs, ofwel knellend onderwijs.”

De SP is een tegenstander van de wet op passend onderwijs. De partij vreest dat het de zogeheten zorgleerlingen geen goed zal doen om les te krijgen op een ‘gewone school’. Voor kinderen die moeilijk leren, een handicap of beperking hebben of anderszins speciale begeleiding nodig hebben, is het Speciaal Onderwijs de juiste plek, vindt de SP. De vrees is dat plaatsing van hulpbehoevende kinderen in het reguliere onderwijs ten koste gaat van deze groep leerlingen, zeker als dat gepaard gaat met bezuinigingen. Passend onderwijs wordt dan knellend onderwijs, meent de SP.

Hoewel er nog veel moet worden geregeld, geloven we bij Stichting Consent echter absoluut in de kracht van passend onderwijs.  Passend onderwijs biedt volgens ons juist kansen om maatwerk te leveren, om zo goed mogelijk uit te gaan van wat kinderen (én leerkrachten)  nodig hebben. Dit proberen we in nauwe samenwerking met ouders te realiseren. Daar zijn we samen verantwoordelijk voor.

“Toen we van Annelies Futselaar (gemeenteraadslid voor de SP, tevens leerkracht van de Europaschool)  de vraag kregen of we mee wilden werken aan dit werkbezoek, hebben we dan ook geen moment geaarzeld,” vertelt Henk Commelter. “We willen als Stichting Consent graag laten zien hoe hard we hier aan werken. Het plan was dat Roemer alleen maar scholen voor Speciaal Onderwijs zou bezoeken. Wij hebben er op aangedongen dat hij ook een kijkje zou nemen bij een ‘gewone basisschool’. Immers, juist daar moet passend onderwijs gestalte krijgen.” Emile Roemer heeft, samen met Annelies Futselaar en Kamerlid Tjitske Siderius uit Zwolle, twee Consentscholen bezocht: SBO De Tender en OBS Het Lang. Ook Opleidingscentrum Het Roessingh, het Bonhoeffer College, De Werkplaats en het Panta Rhei College werden die dag bezocht.

Het werd een dag vol bijzondere ontmoetingen en mooie gesprekken. Met veel enthousiasme maar ook bezorgd hebben mensen uit het onderwijs de wet passend onderwijs van alle kanten belicht. Niemand was tegen de nieuwe situatie. Maar wel maakte iedereen zich zorgen over de bezuinigingen die met de hele operatie gemoeid zijn en waardoor kinderen in de knel komen.

“Onze visie is dat onderwijs zoveel mogelijk in een normale setting plaatsvindt”, licht Alfons Timmerhuis toe. “We hebben geprobeerd duidelijk te maken waarom we dat zo belangrijk vinden. Een van de nadelen van speciaal onderwijs is dat ‘gewone’ kinderen er niet gewend raken om met ‘speciale’ kinderen om te gaan. Een klein deel zal altijd speciaal onderwijs nodig hebben, maar het is ons streven om dat percentage zo klein mogelijk te laten zijn. We streven naar integratie in de samenleving. Als kinderen daarbij extra ondersteuning of begeleiding nodig hebben, proberen we dit zo goed mogelijk te bieden. Dat geldt niet alleen voor kinderen met bijvoorbeeld autisme of adhd, maar vaak ook voor kinderen uit achterstandswijken. Toen de SP-ers bij Het Lang op bezoek waren zeiden ze: ‘maar moeten deze kinderen dan niet naar het speciaal onderwijs?’, waarop Ellen Rouwenhorst antwoordde: ‘dan kan ik de school wel sluiten. Wij doen al heel lang heel veel voor leerlingen met een specifieke hulpvraag.’ We hebben geprobeerd Emile Roemer duidelijk te maken dat Enschede een bijzondere bevolkingsopbouw kent, waardoor relatief veel extra middelen nodig zijn. Het bestaande financieringssysteem houdt daar onvoldoende rekening mee.”

“Ik heb het idee dat Emile Roemer door wat hij bij ons heeft gezien en gehoord wel wat anders naar de situatie is gaan kijken” zegt Henk Commelter. “Hij vond het opvallend dat al onze mensen met zo veel energie en toewijding in de scholen bezig zijn en er met zo veel passie over praten. En hij heeft gezien dat niemand tegen passend onderwijs is, maar dat er wel voldoende financiële middelen bijhoren.” “Een ander punt dat in dit bezoek naar voren kwam was de bureaucratie die ons vanuit Den Haag wordt opgedrongen”, vult Alfons Timmerhuis aan. “We moeten veel opschrijven, veel rapporteren, veel verantwoorden. Dat gaat ten koste van de tijd die we aan (passend) onderwijs kunnen besteden”. 

“We hebben ons heel goed voorbereid op de nieuwe situatie”, zegt Henk. “Maar dat wil niet zeggen dat er geen problemen en onduidelijkheden zijn. Hoe pakken we passend onderwijs precies aan? Hoe gaan we in de klas om met kinderen met specifieke problemen? Wat doen we als het dreigt te escaleren? In de informatiebijeenkomst met directeuren van 16 september besteden we veel aandacht aan dit soort vragen. Wat belangrijk is, is dat leerkrachten altijd een beroep kunnen doen op de coaches passend onderwijs. Ook kunnen ze bij vragen en problemen contact opnemen met het SPOE. We denken dat we er op deze manier alles aan doen om passend onderwijs op onze scholen op een goede manier gestalte te geven. We realiseren ons dat we veel van onze leerkrachten vragen en we zijn er trots op hoe ze dat oppakken!”