Hoe verder met het Strategisch Perspectief?

Ook in het afgelopen schooljaar is binnen Consent weer veel gebeurd en tot stand gebracht in het kader van het Strategisch Perspectief. Iedereen heeft de Onderwijsdag nog vers in het geheugen, dit voorjaar georganiseerd in de vorm van een inspirerend Breinfestival. Ook de Winterconferentie was een bijzondere bijeenkomst, waar een groot aantal van onze medewerkers met elkaar van gedachten wisselden over de vraag: wat betekent de missie van Consent voor jou en jouw school en welke bijdrage kunnen de verschillende Consentbrede thema’s daar aan bieden? In de regionale pers werd steeds vaker aandacht besteed aan Consent en aan de successen en bijzondere activiteiten binnen onze scholen.

De voortgang binnen de zeven thema’s was wat wisselend. Aan de ene kant waren er onderwerpen die met veel vaart en enthousiasme gestalte kregen. Zo heeft een flink aantal scholen inmiddels een begin gemaakt met een schoolbrede aanpak van ‘sturen op geluk’ in de vorm van PBS of het PEP-programma van prof. Ernst Bohlmeijer; in het kader van ouderbetrokkenheid hebben acht pilotscholen een enthousiaste start gemaakt met de GLANS-methode; door een nieuwe aanpak van de formatietoekenning hadden scholen nu ruim voor de zomervakantie duidelijkheid over hun formatie; er is veel belangstelling voor de maatwerktrajecten die vanuit Academie VCO Consent worden georganiseerd. Sommige thema’s liepen door uiteenlopende redenen minder voortvarend. Dit gold met name voor de thema’s uitwisseling en ambassadeurschap. School voor de Toekomst staat na een wat lastige voorbereiding nu in de startblokken.

In het afgelopen schooljaar hebben we op diverse plekken, met name in de Focusgroep en met de Raad van Toezicht, indringende gesprekken gevoerd over de keuzes die we in het kader van het Strategisch Perspectief moeten maken. Een eerste conclusie uit deze gesprekken was dat we in de fase waarin we nu terecht zijn gekomen, de te realiseren doelen concreter en minder vrijblijvend moeten formuleren. Ook moeten we nadrukkelijk een vinger aan de pols houden wat betreft de voortgang. We zullen daarbij zorgen voor voldoende personele capaciteit, budget en ondersteuning voor de thema’s.

De belangrijkste conclusie uit deze gesprekken was dat we meer focus zouden moeten aanbrengen: kiezen voor thema’s en onderwerpen die een duidelijke, zichtbare bijdrage leveren aan onze missie: leren leren, leren communiceren en leren je eigen geluk te organiseren. We hebben de thema’s daarom verder ingedikt. In het komende schooljaar focussen we ons op drie Consent-thema’s (Sturen op geluk, Ouderbetrokkenheid en Ambassadeurschap) en twee thema’s die we samen met VCO oppakken (School voor de Toekomst en Academie).