De GMR van Consent

De GMR is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Consent waarin zowel ouders als leerkrachten van de 31 Consentscholen zitting hebben. Elke school kan één lid afvaardigen (een ouder of een personeelslid).

De wetgeving over medezeggenschap is per januari 2017 veranderd. Het bestuur heeft deze veranderingen vastgelegd in nieuwe statuten en reglementen die door de GMR zijn goedgekeurd. Er is een een dagelijks bestuur bestaande uit ouders en leerkrachten. De GMR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Waar wenselijk worden werkgroepen gevormd rond thema's zoals onderwijs, financiën, personeelsbeleid, huisvesting. Terugkoppeling en besluitvorming vindt plaats in de plenaire vergadering.

Waar praat de GMR zoal over?

In de vergadering hebben ouders en leerkrachten de gelegenheid om mee te praten over beleid op een breed gebied. De onderwerpen staan in het reglement.  De GMR kan adviezen uitbrengen en er zijn een aantal zaken waarvoor het bestuur instemming nodig heeft van de GMR voor het tot uitvoering kan overgaan.

De GMR is een belangrijk orgaan voor Consent om haar ideeën over de organisatie aan voor te leggen en te bespreken. Samen met de GMR willen we onze belangen zo goed mogelijk verwoorden en ertoe bijdragen dat het beleid van Consent zo optimaal mogelijk is. De agenda en de goedkeurde verslagen zijn via de link bovenaan te zien. GMR leden kunnen na inloggen met hun persoonlijke code op het intranet de stukken bekijken en downloaden.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de GMR contact op met de  ambtelijk secretaris van de GMR: dhr. B. Oude Engberink, secretaris.gmr@consentscholen.nl of tel. 06 - 300 898 65.