Onze collectieve ambitie

Wie zijn wij?

Wij willen nu en in de toekomst onderwijs bieden dat het verschil maakt. Het is onze missie om kinderen een stevige basis te bieden en te ondersteunen het vermogen te ontwikkelen om te kunnen functioneren in de toekomst. We richten ons op de cognitieve vaardigheden in samenhang met houdingen, motivaties en beeldvorming. Waarmee kinderen in staat zijn om te verwoorden: wat wil ik, wat kan ik en wat doe ik.

Wat willen we?

Leren leren: Leerlingen zijn in staat (voor)kennis te activeren, nieuwe vormen van leren toe te passen zoals het ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden, vaardigheden en samenwerkend leren. Leerlingen weten informatie die beschikbaar is te verwerven, te verwerken en via (co)creatie toe te passen en betekenisvol te maken.

Leren communiceren: Leerlingen zijn in staat te communiceren en te reflecteren over hun eigen leerproces en ontwikkeling. Ze weten daarbij gebruik te maken van ondersteunende materialen en multimediamiddelen. Daarnaast zijn leerlingen in staat actief deel te nemen aan discussies en kunnen oplossingen bedenken voor maatschappelijke vraagstukken.  Leerlingen zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van het onderwijs.

Leren geluk organiseren: Leerkrachten en leerlingen hebben geleerd hun eigen geluk te organiseren en een bijdrage te leveren aan het geluk van anderen. Ze zijn in staat hun talenten optimaal te benutten en daarmee invloed uit te oefenen op hun betrokkenheid en welbevinden. Op momenten dat ze zich minder gelukkig voelen weten ze van en met elkaar het geluk terug te vinden zowel in het echte leven als de virtuele wereld.

Onze merkbelofte luidt:

‘Geef ons je talent, je krijgt er een toekomst voor terug’.

Wat doen we?

Wij maken onze collectieve ambitie zichtbaar, herkenbaar en merkbaar in onze scholen door te werken aan vier actielijnen.    

  1. Strategisch Perspectief herkenbaar en zichtbaar op alle scholen in activiteiten en uitingen
  2. Een ‘Kompas voor Consent-onderwijs, onderwijs van de toekomst’
  3. Strategisch personeelsbeleid, kwaliteit en ontwikkeling van medewerkers als belangrijke bron
  4. Leiden van ontwikkeling; ‘Sturen door anders vasthouden’

 

Wat kunnen wij?

Elk jaar brengen we de ontwikkeling van onze scholen in beeld via schoolbezoeken en gesprekken met collega’s, leerlingen en ouders. Daarnaast delen we kennis en goede voorbeelden met elkaar tijdens onze conferenties, jaarlijkse onderwijsdag en academie.

Strategisch perspectief
Een blik vooruit tot 2022. Inspelen op ontwikkelingen vraagt een langetermijnvisie, een 'stip aan de horizon' die ons in staat stelt om op een actieve en adequate wijze om te gaan met een situatie die zich kenmerkt door onzekerheid. Consent wil nu en in de toekomst onderwijs bieden dat verschil maakt.
Lees het Strategisch Perspectief Consent 2022 (PDF)

Praktijkvoorbeelden op onze scholen

Voorbeelden uit ons strategisch perspectief